පුවත්

නවතම වැඩසටහන් වල තොරතුරු හා පසුගිය මතක සටහන් 

Mahinda Handagama

"තුන්දෙනෙක්", සිනමාපටය ප්‍රදර්ශනය

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ පුස්තකාලය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සංවිධානය කරන මාසික සිනමා දැක්ම.
“තුන්දෙනෙක්”, සිනමාපටය ප්‍රදර්ශනය සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහභාගීවන සංවාදය 2022 ජූනි මස 18 වන සෙනසුරාදා සවස 05.00 සිට හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.
ඇතුල්වීම නොමිලේ.. සැමට ආරාධනා..!!!

Toast Masters වැඩසටහන් ආරම්භය

2020-08-15 දින අප පරිශ්‍රයේ පපැවැත්වූ පළමු Toastmasters වැඩසටහන