සම්බන්ධ වන්න

සුහඳ මෙන්ම ඉතාම ගුණාත්මක සේවයක් සැමදා ඔබට ලබා දීමට අපි බැඳී සිටින්නෙමු. 

ඔබේ ගැටළු හා සියලු විමසීම් සඳහා අප අමතන්න.

පුස්තකාලය සහ අප විසින් සපයන සේවාවන් පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.  

ලිපිනය

බණ්ඩාරනායක පුස්තකාලය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වතුපිටිවල පාර,
නිට්ටඹුව.

ඇමතුම්

  • +94 33 2296 668

විද්‍යුත් තැපෑල

ඔබේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න

පුස්තකාලය හා සම්බන්ධ විමසීම් හෝ ගැටළු අපවෙත එවන්න. අපගේ කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ඔබව සම්බන්ධ කරගනු ඇත.