කුඩා රැස්වීම් ශාලාව. බිම් මහලේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇති මෙම ශාලාව තුළ 25 දෙනෙකුට පමණ පහසුවෙන් අසුන් ගත හැකි අතර, කුඩා සම්මන්ත්‍රණ හා සාකච්ඡා සඳහා මෙම ශාලාව වෙන් කොට ඇත
ළමා කියවීම් අංශය