ජාතියක ගමන් මඟ වෙනස් කළ දිවන්ගත ගරු අග්‍රමාත්‍ය එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ට සහ දිවන්ගත ගරු අගමැතිනී සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට උපහාර පිණිස අප විසින් හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ පුස්තකාලය හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ජාතියට දායාද කරනු ලබන්නේ ඉමහත් සතුටිනි.

පරිපූර්ණ දේශයකට අවශ්‍ය විභව ශක්තියෙන් යුත් නිරවුල් මනසකින් ක්‍රියාකල හැකි බුද්ධිමත් ජනතාවක් බිහිකිරීමට අවශ්‍ය මං පෙත් විවර කර දීම අපගේ ඒකායන පරමාර්ථයයි. බාල, තරුණ, වැඩිහිටි ඔබ සියලු දෙනාටම මෙම ආයතනය ඥාන ප්‍රදීපයක්ම වේවායි පතමු..

අපි ගැන

 

ගරු එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ ජන්මශත සංවත්සරය නිමිති කර ගනිමින්, 1999 ජනවාරි 08 දින චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිකිරීම්කටයුතු ආරම්භකර, 2001 මැයි මස විවෘත කරන ලදී.

Read more...

අප සේවාවන්

 

දැනුම හා තොරතුරු ලබා ගැනීමේ සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත පුස්ථකාලයක් අප සතුවේ 

Read more...

පුස්තකාල කමිටු පණිවිඩය

 

ජාතියක ගමන් මඟ වෙනස් කළ දිවන්ගත ගරු අග්‍රමාත්‍ය එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ට සහ දිවන්ගත ගරු අගමැතිනී සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට උපහාර පිණිස අප විසින් හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ පුස්තකාලය හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ජාතියට දායාද කරනු ලබන්නේ ඉමහත් සතුටිනි. 

Read more...